Informacja RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informujemy, iż:

INFORMACJE OGÓLNE RODO
1. Administrator danych Roman Djabin Hermes Djabin z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Konopnickiej 15
NIP: 919-155-71-83, REGON: 950488121
nr tel.602300518, email: hermesdjabin@wp.pl, www.hermesdjabin.pl
2. Inspektor ochrony danych nie dotyczy
3. Cele przetwarzania i Podstawy prawne przetwarzania
 • realizacja umowy o świadczenie usługi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz praw i obowiązków z nią związanych w tym obowiązków: podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • cele marketingowe (promocja i reklama) – zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. Odbiorcy danych
Podmioty zewnętrzne wykonujące usługi na Naszą rzecz, które w związku z tym przetwarzają dane w Naszym imieniu na podstawie umów i zgodnie z Naszymi poleceniami w tym:
 • biuro rachunkowe,
 • kancelaria prawna,
 • organy, podmioty i instytucje w zakresie ich kompetencji
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  – dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  – żądania sprostowania ( poprawienia albo uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania,
 • celem realizacji praw prosimy o kontakt: listowny, mailem – dane w pkt 1,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia przepisów w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ochrony danych osobowych,
 • uzyskać uzasadnienie, jeżeli odmówimy żądaniu w zakresie danych osobowych.
6. Okres przetwarzania Dane będziemy przetwarzać do chwili zakończenia realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizujemy Nasze obowiązki prawne.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Czytaj poniżej. Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji, albo wyjaśnień napisz do nas, email:

hermesdjabin@wp.pl

INFORMACJA RODO

KLIENCI

 • Podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b) RODO, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) RODO w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków w tym: z zakresu prawa podatkowego oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO ( w celach marketingowych);
 • Cele przetwarzania: realizacja umowy, obowiązki podatkowe, archiwizacja
 • Cel przetwarzania dodatkowy: cele marketingowe (promocja i reklama) wyłącznie jeżeli wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych,
 • Kategoria danych: Dane zwykłe
  1) dane identyfikacyjne ( imię i nazwisko, nazwa, NIP, REGON, PESEL),
  2) adres zamieszkania i do korespondencji,
  3) numer telefonu,
  4) adres email.
 • Podanie danych osobowych jest:
  – wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe – w zakresie danych wymaganych przez prawo podatkowe,
  – w zakresie ( nr telefonu, adres email)-są niezbędne do realizacji umowy,
  – dla celów marketingowych jest dobrowolne,
 • Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie (art. 22 ust. 1 i 4 RODO) – Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych